ИСТОРИЯ

История на училището от началото до 2015 год.

За първи път училище в селото е било отворено през 1851 г. Училището се е помещавало в черковния двор в две ниски стаи., прилични на килии,а 5 год по късно,през  1856г. в Чешнегир Нова Махала е построен храмът „Св. Теодор Тирон”

Пьрви, който е започнал да учи на четмо и писмо от селото е бил някои си от гр.Чирпан,на когото заплатата е била по един шиник жито от къща,а след него
е назначен Ганчо Гавраилов  от гр.Со¬пот  .От кога до кога са  учителствали не може да се установи.

В 1873г.  идва  Георги  Сребрев от Станимака,който в 1878г напуща и става свещеник в  селото  до 1927г.

Първата училищна сграда е  построена през 1879г.

През учебната 1878/1879г. за учител идва  Васил Герджиков от  Чешнегирово,който учителствува  до 1881г.

Пpeз 1881/82 учебна година за  негов помощник е бил назначен Ангел поп Иванов .

В периода от 1881 до 1894г. учителстват: Ангел поп Иванов, Тодор Георгиев от с.Ситово, Георги Русенски от гр.Стара Загора, Апостол поп Киров от с.Катуница,Георги Петков Шилингозов от Богданица.

Будният дух на чешнегировци и желанието им за просвета и култура, довеждат до създаване и на читалище. То е основано през 1884 г. Ангел поп Иванов, Първят радетел за това начинание е учителят Никола Бъкларев, а пръв негов председател – Кръстю Ганев.

През следващите учебни години.учителствуват:Тодор Сивков от с.Орехово,Станимешко,Данаил Попов от с.Бягово,Карлов¬ско, Никола Бубаров от Жребично .Пещерска околия, Илия Атанасов, Иван Марков от с. Хисар,Карловско,Цветана Вълкова от гр.Пловдиз, Нанко Цъклев от с.Аджар-Карловско,които са получавали от 720 до 1080 лева годишна заплата.

През 1908/9 година Нанко Цъклев напуща и на негово място  идва Харетина Цокова  от гр.Пловдив. Заплатите им съг¬ласно новия закон за Народната просвета се повишават от 1140 на 1440 лева  годишно

От  1912 г до1918г са учителствували:Георги Стоилов Македонски,Павел Георгиев от Чешнегирово,Веселина Иванова от Пловдив ,Тота Щущулкова от Пловдив.

През учебната 1916/19г.,веднага след примирието, което става на 30 септември 1918г. в училището се настанява една войскова част и затова учили-щето било затворено от началото на учебната година до края на м.февруари 1919 година,след която дата започнали занятията. Годишната заплата достига до 6240 лева.

През учебната 1921/22 година се открива първи прогимназиален клас,през 1922/23г. се открива втори,а през 1923/24 трети клас.Заплатата на началните учители се заплаща на месец и стига до 820 лева месечно.                   

1925/26г. са знаменателни за историята на училището. По инициатива на г-н Андон Янев - кмет на селото се полага основния  камък  на нова т.е. сегашната учебна сграда на училището.За нейното построяване са изразходени 3700000 лв.                    

В центъра на селото  извисява ръст голямата двуетажна сграда с  13 класни стаи- " широки, просторни, слънчеви,учителска стая ,дирекция и още няколко помещения за други нужди”,  двукрило стълбище свързва първия и втория етаж. Учебната сграда е символ на огромния стремеж на населението за знания. Строежът приключва за година и половина.

През  1926г. в началото на м.декември става премест¬ването на учениците от старото училище в новото.

На 14 и 18 април 1928 г.,поради голямо земетресение
учебните занимания биват прекъснати до 29 април,след което заниманията се водят на открито  в местността"Дъбичките". Децата са си носили малки трикраки столчета за сядане.Черни¬те дъски вечерно време  били прибирани в близката воденица.

През 1928г. м.септември се поставя камбанка на училището. Заплатите на учителите достигат до 1950 лева началните учители и до 2500 лева в прогимназията месечно.

През 1929г. за пръв път в училището започват да се горят печки с камени въглища,понеже зимата била много су¬рова от 11 фревруари до 18 февруари.

За пръв път се изнася с учениците пред родителите на родителска среща детската пиеса " За жива вода”.

За пръв път през тази година се празнува празника Кирил и Методи с подходящо утро и народни хора.

През тази година училището няма  име. През1932 /1933 учебна година по предложение на учителя Благой К. Милянов учителския съвет решава училището да се именува" Проф.д-р Асен Златарев ".Протоколът на учителския съвет не е одобрен от училищната инспекция.

През 1937г. по предложение на средищния директор Стефан Кюпелипски училищната инспекция гр.Пловдив одобрява името на училището да бъде " Княз Симеон Търновски”

През Март 1941г. в училищната сграда първи етаж и салона се заемат от 200 германски войници.Заниманията са во¬дени  на втория етаж по редуване.

Заплатата на учителите достига до 3600 лева месеч¬но .

През 1942/43г. са командировани в Тракия и Македония учителите Лидия Карагьозова и Тодор Куртев.

През учебната 1343/44 година живота в училището не про¬тичат нормално.Учебните занимания са прекъснати на 10 януари 1944 година. Когато настъпва про¬летта учебните занимания се водят  при хубаво време на открито в гората "Хаджи Османица " и пред черквата.

Учебната 1944/45г. започва на 10 октомври поради това,че част от помещенията все още се заема от войскови части.

През месец септември 1944г. в България настъпват сериозни про¬мени в политическия живот. На власт идва коалиционно ОФ правителство. Нас¬тъпват промени и в образователната система. Отпадат като учебни предмети  нравоучение и вероучение, двойно „е” и „ъ”  в края на думата като право¬писни норми.

Цел и съдържание на възпитателната работа става комунистическото възпитание. За неговата  реализация се създават и ученическите органицации ДПО "Септемврийче" и ДККСУ. За тяхното ръководство се разкрива щат за дружинен ръководител. ПС в училището гласува и приема решение училището да носи името на първия редовно избран министър-председател на НРБ. Това ре¬шение не е утвърдено от по-висша инстанция и то остава нереализирано. Сменя се само печата, като новият е без име и така до 1950 година.

През 1950г. се обособяват кабинети по физика, химия и биология.

С решение на ОНС гр. Асеновград училището се преименува "Димитър Благоев".

През 1956 година се отчуждават дворовете на Димитър Шкодров, брат на Герджикови,Трендафил Марков и Петко Тодев, като част от тях се придават към  училищния двор. Така училището и прилежащата му площ добива днешния си вид.

1957г. - въвежда се шестобална оценъчна система за успех и  поведение на учениците.

1957/1958г. – от северната страна на сградата се построява физкултурен салон, като първоначално и до построяването на културен дом се е използвал и като киносалон.

През учебната 1960/61г. се въвежда целодневно обучение с 2 занимални, разкрива се осми клас, с който се завършва основно образование.

За учебната   1961/1962 г.  се приемат осмокласници от Садово.

През 1960 год. с труда на жителите на с. Чешнегиров е построена сградата на сегашното читалище.

През 1962г. читалището получава грамота „Образцово Народно Читалище”, а в чест на своята 100 годишнина, от Министерството на културата е връчен орден „Кирил и Методий” – първа степен.

1963/1964г.-  за директор е назначен  г-н Владо Герджиков в продължение на 21 години. Извършва се генерален ремонт на учебната сграда, при който се поставя бетонна плоча между двата етажа в продължение на две лета така. Обособяват се три кабинета: химия, физика и биология и работилница в избата.

1964/1965г.-надстройка над физкултурния салон за зала  за
възпитателна работа.

Построява се отделна сграда за трудово обучение, в която се оформят две технически работилници-едната по метало и дървообработване ,а другата  по текстил и готварство, оборудвани са с необходимата техника.  

През 1979г. училището празнува своя стогодишен юбилей. По този повод то е наградено от МНО с орден "Кирил и Методий" - I степен.              

През 1980 година е оборудван и открит кабинет по музика.

През 1982 г. в селото се построява нова целодневна детска градина „Звезда”  за 120 деца с яслена група.

В края на 1989г. в  България започва да се изгражда и утвърждава демократично гражданско общество със закон се деполитизират  някои държавни институции, в това число и училището.

Във връзка с това ПС през 1995Г. прави предложение до Общинския съвет да се даде име на нашето училище на личност - политически неангажирана.

Преименуване на училището през 2004  год от ОУ „Д. Благоев”

на ОУ”Св. Св. Кирил и Методий".Въвеждане на ПИГ прогимназиален етап-2004год.

Въвеждане на информационни  технологии в обучението 5-8 кл и разкриване на компътърен кабинет,модернизация   на базата в посока на иновационните технологии-2006.

Реализация на проект „Красива България”-2006-2008 цялостен ремонт на дограма, покрив и фасада на сградата.

2010 –Учредено УН”Св.Св.Кирил и Методий”с председател Хр. Атанасов.   

2010/11- Въвежда се целодневно обучение в І ви клас и се открива зала за  

хранене,финансово подпомогнато със средства на УН , разкрита е ПИГ  ІІ - ІV клас. Закупено е ново оборудване на една класна стая и кабинета по музика,компютърна конфигурация и копирна техника за учебна цел.Обособено е помещение за архив на документация и извършено архивиране на фонда на училището до 2003 г.

През май 2011   с.Чешнегирово  отбелязва 160 години от началото на просветното си дело с тържествен  концерт в който взеха участие ученици от всички класове в училището и гости от ОУ” Гео Милев” гр.Садово.

През учебната 2011/2012 година училището  се включи в Проект УСПЕХ С 4-МА РЪКОВОДИТЕЛИ НА  ИИД-Недялка Тропчева , Иванка Стоилова,Пенка Алексиева и Васил Янев,

Интересът към ИИД  през учебната 2012/2013  е чувствително завишен и броят на групите е 9 с ръководители  Р.Алексова ,Недялка Тропчева , Иванка Стоилова, Васил Янев,Сенка Темелкова и Илияна Димитрова. Работата по този проект продължава и през следващите учебни години 2013/2014 г.,2014/2015 година.

През 2013 стартира Проект „Въвеждане на мерки за  енергийна  ефективност в образователната инфраструктура на община Садово  „ по който бе извършена цялостна изолация на сградата ,подмяна на осветителната система и изграждане на отоплителна система на дизелово гориво. Проектът  окончателно  приключи през Януари 2014 г.

По НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ”    Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап” през учебната 2013/2014 година бе открита и оборудвана зала за целодневно обучение за провеждане на часовете  за занимания по интереси на  учениците от І-ІV клас.

ПРЕЗ
2013/2014
ГОДИНА ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК“ МОДУЛ 3 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛНИЯ ЕТАП НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА НИВОТО НА ПОСТИЖЕНИЯТА ИМ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА“ БЯХА СФОРМИРАНИ ЧЕТИРИ ГРУПИ ЗА УЧЕНИЦИ,КОИТО СЕ НУЖДАЯТ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ЗА ДОСТИГАНЕ НА ДОИ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА  училището започва работа по Проект „Всеки ученик може да бъде отличник” – Център „Амалипе”

В ЧЕСТ НА ЮБИЛЕЙНАТА ГОДИШНИНА     2014   БЕ  ПРОВЕДЕНА ВИКТОРИНА НА ТЕМА „ ПЪРВИ  НОЕМВРИ- ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ „ КОНКУРС ЗА ЕСЕ  „БУДИТЕЛИТЕ –ПРИМЕР ЗА ПОДРАЖАНИЕ”,
КОНКУРСИТЕ  ЗА РИСУНКА  „МОЕТО УЧИЛИЩЕ”

ГОРДОСТ ЗА УЧИЛИЩЕТО В ЧЕШНЕГИРОВО  Е ПОСТИЖЕНИЯТА НА НЕГОВИТЕ УЧЕНИЦИ И ТЯХНАТА  ЖИТЕЙСКА РЕАЛИЗАЦИЯ.ОТ УЧЕБНАТА 1924/1925 ДО 2009/2013 В УЧИЛИЩЕТО СА СЕ ОБУЧАВАЛИ НАД 3050 УЧЕНИЦИ. ЗА КОЕТО СВИДЕТЕЛСТВА РЕАЛИЗИРАЛИТЕ СЕ СПЕЦИАЛИСТИ, ЗАВЪРШИЛИ В ПЕРИОДА 1924 - 2008Г.

УЧИТЕЛИ - 49
ИНЖЕНЕРИ - 25
ИКОНОМИСТИ - 25
ЛЕКАРИ - 18
СТОМАТОЛОЗИ - 2
ФАРМАЦЕФТИ - 3
ЮРИСТИ – 8  , ДВАМА ОТ КОИТО ЗАВЪРШИЛИ  ВЪВ  ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
АГРОНОМИ – 20
ВИСШИ ОФИЦЕРИ - 12
МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ-8
МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ –4

ЗАВЪРШИЛИ УНИВЕРСИТЕТСКО ОБРАЗОВАНИЕ С РАЗЛИЧНИ КВАЛИФИКАЦИИ СА  28 ВЪЗПИТАНИЦИ НА УЧИЛИЩЕТО.

Към момента във висши  училища  продължават обучението си 12 ученици, от които един в Кралство Белгия  и един във  Република Франция.