ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата


Писмо на Кмета на Община Садово за определяне на представител на финансиращия орган в Обществения съвет на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Чешнегирово


План за образователна интеграция


Заповед на директора на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Чешнегирово за свикване на Общо събрание на родителите


Присъствен списък на членовете на Общото събрание на родителите


Протокол от Общото събрание на родителите за избор на членове на Обществения съвет


Заповед на директора на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Чешнегирово за поименен състав на редовните и резервните членове на Обществения съвет към училището


Заповед на директора на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Чешнегирово за съхраняване на документите на Обществения съвет и за лице, което отговаря за административното и техническото обслужване на Съвета


Заповед на директора на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Чешнегирово за свикване на учредително събрание на Обществения съвет към училището


Заповед Първо заседание на Обществен съвет


Протокол N=9/04.09.2018


Покана към представителите по класове избрани на проведена среща на родителите 


Заповед на директора за определяне на секретар на Обществения съвет


Заповед на директора за определяне на брой на членовете на Обществения съвет