ПРОЕКТИ

През 2020/2021 учебна година в ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий“ с.Чешнегирово, общ.Садово продължават дейностите по "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ" BG05M20P001-2.011-0001, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ , съфинансирана от Европейския социален фонд . Те са насочени към учениците за компенсиране на образователни затруднения.

Проектът ще продължи до 28.08.2021 г.

Акцент ще бъдат допълнителните дейности по български език и математика в начален и прогимназиален етап и чужд език Английски език за ученици само от прогимназиален етап .

Всеки ученик със затруднения ще може да участва в две дейности за компенсиране на затрудненията.   Групите за учениците с обучителни затруднения ще са до 6 ученици.

 

1.Дейности за преодоляване на обучителни затруднения

 

 1. Група "БЕЛ" 1 клас - ръководител Недялка Тропчева
 2. Група "Математика" 1 клас - ръководител Недялка Тропчева
 3. Група "БЕЛ" 2 А клас - ръководител Даниела Кунчева
 4. Група "Математика" 2 А клас - ръководител Даниела Кунчева
 5. Група "БЕЛ" 2 Б клас - ръководител Даниела Кунчева
 6. Група "Математика" 2 Б клас - ръководител Даниела Кунчева
 7. Група  "БЕЛ" 3 клас  - ръководител Иванка Стоилова
 8. Група "Математика" 3 клас - ръководител Иванка Стоилова
 9. Група " БЕЛ " 4 А клас- ръководител Росица Алексова
 10. Група " Математика" 4 А клас - ръководител Росица Алексова
 11. Група " БЕЛ " 4 Б клас- ръководител Росица Алексова
 12. Група " Математика" 4 Б клас - ръководител Росица Алексова
 13. Група " БЕЛ " 5  клас- ръководител Запрян Рангелов
 14. Група " Английски език " 5  клас- ръководител Онур Бирдар
 15. Група " БЕЛ " 7 А  клас- ръководител Запрян Рангелов
 16. Група " БЕЛ " 7 Б  клас- ръководител Запрян Рангелов
 17. Група " Математика " 7  А клас- ръководител Васил Янев
 18. Група " Математика " 7  А клас- ръководител Васил Янев

 

....................................

През учебната 2019/2020 г. стартираха заниманията по проект № BG05M2ОP001-2.012 „Образование за утрешния ден” . Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

Сформиран е един клуб по интереси „Моят компютър” с 15 ученици от 5 клас за формиране на базови умения и ключови дигитални компетентности на учениците.

Галерия към проектните дейности: тук.

"ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН"

През учебната 2020/2021 г. заниманията по проекта продължават.

 

....................................

 По Наредба за приобщаващо образование са сформирани 2 клуба занимания по интереси:

 1. „Забавна математика „ с 8 ученици от 2 клас – ръководител Даниела Кунчева
 2. „Аз и природата” с 8 ученици от 3 клас – ръководител Недялка Тропчева

 ....................................

В ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с.Чешнегирово е сформирана група за работа с ученици от уязвимите групи, застрашени от отпадане по учебни предмети Български език и литература, Английски език, Математика.

 ....................................

Участие по национални програми:

 

    През 2019/2020 година училището работи по НП „Иновации в действие“ и продължава работа по нея. През 2020/2021 година училището придоби статут иновативно с две иновативни паралелки II и IV клас.

....................................

    През 2020/2021 година училището е финансирано по НП „Изграждане на училищна STEM среда“ за изграждане на STEM център.

....................................

    През 2020/2021 година училището получи по НП „ИКТ в училище“ интерактивен дисплей.

....................................

  През учебна 2020/2021 г. училището започна работа по проект BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда” по ОП НОИР

....................................

 

  През учебна 2020/2021 г. училището започна работа по проект  BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация на професионалното развитие на педагогическите специалисти” по ОП НОИР. В проекта ще участват 14 педагогически специалисти от начален и прогимназиален етап от ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с.Чешнегирово https://edu-teachers.mon.bg