Успехи и проекти

        От новата 2016/2017 учебна година в ОУ”Св.Св.Кирил и Методий“ с.Чешнегирово, общ.Садово стартира проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ - финансиран по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

       Дейностите по проектът „Твоят час“ в ОУ” Св.Св.Кирил и Методий “ с.Чешнегирово са насочени към учениците за развитие на извънкласни дейности по интереси и извънкласни дейности за компенсиране на образователни затруднения.

Проектът ще продължи 29 месеца.

Акцент ще бъдат допълнителните дейности по български език и математика. Всеки ученик със затруднения ще може да участва в две дейности за компенсиране на затрудненията и в още една по интереси.

 Групите за учениците с обучителни затруднения ще са до 10 ученици, а тези по интереси – до 15.

Дейностите по интереси ще са в областите Наука, техника и технологии;  Гражданско образование;  Изкуства, Култура, Спорт, Мода и др.

 

 

За учебната  2016/2017 година са сформирани следните групи:

 

Дейности и ръководители:

 

1.Дейности за преодоляване на обучителни затруднения

 

 • "Ръкописко" - тематична област "БЕЛ" - ръководител Недялка Тропчева
 • "Умници" - тематична област "БЕЛ" - ръководител Даниела Кунчева
 • "Пиша, чета ,разказвам" - тематична област "БЕЛ"- ръководител Иванка Стоилова
 • "Врани-неразбрани" - тематична област "БЕЛ" - ръководител Росица Алексова
 • "Школа по правопис и правоговор " - тематична област "БЕЛ" - ръководител Запрян Рангелов

 

 1. По интереси:

 

 • "Реклама и театър" - -ръководител Даниела Кунчева
 • "Бижутерия" - ръководител Росица Алексова
 • "Аз смятам" – ръководител Васил Янев
 • „Мода и дизайн” - ръководител Невена Паунова
 • "Сръчковци" - - ръководител Недялка Тропчева
 • "Волейбол" - ръководител Запрян Рангелов
 • "Мама и татко са страхотни учители " – ръководител Светла Атанасова
 • „Академия за вълшебници „ – ръководител Таня Фотева 
 • „Християнски добродетели” – ръководител Мария Горанова