Непедагогически персонал

Касиер - счетоводител

Атанаска Петкова

Огняр / работни по ремонта

Георги Янков

Чистачи

Иванка Ангелова
Атанаска Янева

Лица осигуряващи входящ режим в училището по график

Георги Янков
Иванка Ангелова
Атанаска Янева

Медицински фелдшер

Екатерина Колева

Образователен медиатор по проект „Подкрепа за успех“

Костадинка Страхинова